Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Definities:

1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt bedoeld met:
Isostuc: Isostuc.
Koper: De partij aan wie Isostuc offerte uitbrengt /de partij metwie Isostuc een overeenkomst sluit tot levering van producten en/of zaken.
Offerte: De door Isostuc geoffreerde levering van producten en/of zaken en/of ontwerp of advieswerkzaamheden
Order: De order van koper tot levering van producten en/of zaken en/of ontwerp of advieswerkzaamheden.
Overeenkomst: De overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de offerte, en elke aanvulling of wijziging daarop.
Partijen: Isostuc en de koper gezamenlijk.

2. Toepassing:

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van verkoop en levering (daaronder tevens begrepen offertes, ontwerpen advieswerkzaamheden en onderhandelingen bij of voorafgaande aan het sluiten van overeenkomsten) waarbij Isostuc betrokken is.
2.2 De toepasselijkheid van de door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van Isostuc tenzij daarvan uitdrukkelijk hij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald.
2.4 Afwijkingen, omissies of toevoegingen aan de overeenkomst, deze algemene verkoopvoorwaarden en/of de sub 2.3 genoemde handelwijzen zullen slechts geldig zijn indien ze schriftelijk werden overeengekomen tussen de koper en bevoegde vertegenwoordigers van Isostuc.

3. Offertes:

3.1 Alle offertes van Isostuc zijn vrijblijvend. Isostuc kan haar offertes steeds herroepen, zelfs indien een vaste termijn voor aanvaardingdaarvan is vermeld, tenzij Isostuc bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is.
3.2 Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gemaakte offerte door Isostuc tegen een marktconforme prijs uitgevoerd.
3.3 Isostuc kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens Isostuc alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie het aanbod gericht is.
3.4 Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het product zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

4. Overeenkomsten:

4.1 Overeenkomsten komen tot stand doordat Isostuc de order schriftelijk aan dekoper bevestigt en de koper deze orderbevestiging schriftelijk accordeert. De inhoud van de geaccordeerde orderbevestiging van Isostuc bepaalt de inhoud van de overeenkomst. Indien de koper de offerte en/of orderbevestiging van Isostuc eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst, na schriftelijke aanvaarding ervan door Isostuc.
4.2 Het ontbreken van een geaccordeerde orderbevestiging door koper doet niet af aan totstandkoming van de overeenkomst tussen koper en Isostuc op basis van de door Isostuc gezonden orderbevestiging, in het geval Isostuc de overeengekomen goederen levert en koper deze in ontvangst neemt.
4.3 Indien de koper krachtens de overeenkomst de vorm, de afmeting of andere kenmerken van de zaken nader moet bepalen en de koper die specificatie niet op het overeengekomen tijdstip of binnen een redelijke termijn na de ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van Isostuc aangeeft, kan Isostuc onverminderd zijn eventuele andere rechten, zelf overgaan tot specificatie in overeenstemming met de bij Isostuc op dat moment bekende behoeften van de koper. Gaat Isostuc zelf tot specificatie over, dan moet Isostuc de bijzonderheden daarvan ter kennis van de koper brengen en hem een redelijke termijn toestaan voor een nadere specificatie. Maakt de koper na ontvangst van een zodanige mededeling niet binnen de gestelde termijn van deze mogelijkheid gebruik, dan is de door Isostuc verrichte specificatie bindend.
4.4 Tenzij anders overeengekomen behoudt Isostuc zich het recht voor de af te leveren goederen te voorzien van haar naam en/of handelsmerk.

5. Ontwerp- en advieswerkzaamheden:

5.1 Voor zover koper Isostuc vraagt om ontwerp- en/of advieswerkzaamheden uit te voeren vallen deze werkzaamheden te allen tijde onder het bereik van deze algemene voorwaarden. Voor zover echter koper aan Isostuc vraagt om ontwerp- en/of advieswerkzaamheden uit te voeren zonder dat daarvoor ofwel een door Isostuc geoffreerde prijs wordt betaald ofwel bestelling van producten volgt die voortvloeien uit het ontwerp/advies, kunnen aan de ontwerp- en/of advieswerkzaamheden geen enkel recht worden ontleend, hoe ook genaamd en op welke grondslag dan ook.
5.2 Koper is verplicht aan Isostuc alle relevante informatie te verstrekken voor het goed kunnen uitvoeren van de gevraagde ontwerp- en/of advieswerkzaamheden. Isostuc baseert haar ontwerp- en/of advieswerkzaamheden op door koper aan te reiken berekeningsgrondslagen en uitgangspunten. Het ontwerp/advies is alleen van toepassing bij normale gebruiks- en atmosferische omstandigheden (corrosiviteitsklasse C1, C2, C3 conform ISO 9223). Koper heeft de uitdrukkelijke verplichting het ontwerp en/of advies van Isostuc nauwkeurig te controleren en eventuele fouten/omissies/tegenstrijdigheden (zoals het hanteren van onjuiste uitgangspunten) te melden, op straffe van verval van rechten. Voor zover Koper afwijkt van het ontwerp en/of advies c.q. de producten van Isostuc toepast op een wijze die afwijkt van vorenstaande zijn de gevolgen geheel voor risico van Koper.
5.3 De aansprakelijkheid van Isostuc voor fouten, omissies of tegenstrijdigheden in ontwerpen en/of adviezen is te allen tijde beperkt conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, daaronder begrepen het bepaalde in artikel 11, waarbij voor “herlevering van soortgelijke zaken” (als bedoeld in artikel 11 lid 1) moet worden gelezen “aanpassing van het advies”.

6. Prijzen:

6.1 Alle prijzen zijn conform de aan de koper verstrekte prijslijst of offerte van Isostuc. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen vinden alle leveringen plaats Delivery at Place (incoterms 2010 DAP)
6.2 Prijzen gelden per aantal, per strekkende meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn exclusief omzetbelasting.
6.3 Indien na de datum van de offerte, ook indien Isostuc een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is Isostuc gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
6.4 Isostuc is ook na de totstandkoming van de overeenkomst bevoegd prijzen aan te passen aan de meest recente prijslijst of offerte van Isostuc geldend ten tijde van de aflevering. Koper is in geval van deze prijsverhoging bevoegd de overeenkomst te annuleren op voorwaarde dat deze annulering per omgaande en schriftelijk aan Isostuc wordt medegedeeld.

7. Levertijden, levering en risico:

7.1 De tussen Isostuc en de koper overeengekomen levertijden worden door Isostuc zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Isostuc spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
7.2 De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk in overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van Isostuc.
7.3 De koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.
7.4 Als plaats van levering geldt, tenzij anders is afgesproken, het adres dat koper aan Isostuc kenbaar heeft gemaakt.
7.5 Het risico van het geleverde gaat steeds op de koper over op het moment van levering als bedoeld in artikel 5 lid 1 van deze voorwaarden.
7.6 De koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van Isostuc en de schade van Isostuc indien de koper verzuimt de handeling te verrichten waarme hij aan aflevering moet meewerken.
7.7 Koper stelt Isostuc in de gelegenheid de zaken af te leveren. Koper zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is. Indien koper het bepaalde in dit artikel niet naleeft, komen alle gevolgen, waaronder schade en kosten aan de zijde van Isostuc voor zijn rekening en risico.
7.8 Isostuc is gerechtigd de verschuldigde prestaties in gedeelten na te komen.
7.9 De koper zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De opslagkosten zijn voor rekening van koper.

8. Betaling:

8.1 De betaling geschiedt in elk geval binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door Isostuc aangegeven wijze tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting en/of recht van retentie.
8.2 Indien de overeenkomst tevens het vervoer van zaken omvat kan Isostuc de zaken verzenden met het beding dat de zaken of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van de prijs aan de koper worden afgegeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging is vermeld.
8.3 Indien koper zijn (betalings)verplichting niet nakomt, is hij gehouden alle (incasso)kosten van Isostuc te voldoen met een minimum van 15% van het gevorderde bedragen voorts met een minimum van € 500,00 te vermeerderen met BTW.
8.4 Indien de koper niet tijdig betaalt, wordt de vordering van Isostuc vanaf de vervaldag van de factuur rentedragend tegen 1,5% per maand.
8.5 De betaling is onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen prijs (of gedeelten daarvan), wanneer de koper in staat van faillissement of daarmee gelijk te stellen omstandigheden geraakt, surseance van betaling aanvraagt, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van de koper wordt gelegd of de overeenkomst wordt ontbonden.
8.6 Isostuc heeft een recht van retentie op al hetgeen zij in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst onder zich heeft, jegens ieder die daarvan afgifte vordert. Isostuc kan dit recht van retentie tevens uitoefenen voor al hetgeen de koper nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten dan wel in de toekomst te sluiten overeenkomsten.
8.7 Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de koper verschuldigde kosten, de door de koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.

9. Eigendomsvoorbehoud:

9.1 Isostuc behoudt zich het eigendom voor van alle door Isostuc aan de koper geleverde goederen totdat de aannemingssom of (koop)prijs van deze goederen en de in het kader van de verwerking van de goederen nader te verrichten prestaties, zoals het uitvoeren van werkzaamheden, geheel is voldaan daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval Isostuc op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens Isostuc. Het is de koper niet toegestaan om geleverde goederen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom van geleverde goederen niet op de koper is overgegaan.
9.2 Isostuc behoudt zich het stil pandrecht voor op de door Isostuc geleverde goederen zodra Isostuc om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid van de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Isostuc op de koper, die ter zake van rente en buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen.
9.3 Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.
9.4 Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Isostuc gerechtigd de zaken die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De koper verleent Isostuc onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
9.5 Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Isostuc ter inzage te geven.

10. Keuring en reclame:

10.1 De koper is gehouden om toe te leveren goederen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid goederen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aankomst op de plaats van (af)levering schriftelijk aan Isostuc te worden gemeld.
10.2 In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft de koper niet het recht om af te keuren. Reclame is niet mogelijk indien de zaken afwijkingen vertonen die vallen binnen een normale of in de branche gebruikelijke producttolerantie of met betrekking tot onvolkomenheden die het gevolg zijn van normale slijtage. Dienaangaande wordt de koper verondersteld correct en volledig te zijn geïnformeerd omtrent de toepasselijke normen, specificaties en toleranties zoals die zijn bepaald in de (Europese) normen met betrekking tot de producten en/of zaken en/of de technische en/of commerciële brochures die Isostuc ter beschikking stelt.
10.3 Koper is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van alle door hem verschafte (technische) gegevens. Eventuele fouten in tekeningen (productietekeningen daar onder begrepen), berekeningen en wat dies meer zij, die gebaseerd zijn op de door of vanwege koper verschafte gegevens zijn geheel voor rekening van de koper.
10.4 Koper wordt geacht bekend te zijn met de voorschriften inzake het lossen, opslaan, verwerken en monteren van de producten en/of zaken en is verplicht deze conform de montagevoorschriften te verwerken. Isostuc biedt technische brochures, opleidingen en ondersteuning aan omtrent hoe de producten en/of zaken correct moeten worden verwerkt, en elke aanspraak jegens Isostuc zal vervallen indien de koper de producten en/of zaken niet verwerkt op de wijze die Isostuc voorschrijft.
10.5 Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij zichtbare tekortkomingen indien de koper niet volgens de in artikel 9.1. genoemde eisen Isostuc hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkomingen het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
10.6 Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de koper niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken Isostuc hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
10.7 Een tijdige reclame geeft de koper in geen geval het recht om betalingen op te schorten en/of te verrekenen. In geval de koper reclameert met inachtneming van het hiervoor bepaalde en deze reclame door Isostuc gegrond bevonden wordt, zal Isostuc, ter zijner keuze, betreffende zaken of onderdelen daarvan vervangen. Isostuc mag haar verplichting tot herstel/vervanging/etc opschorten zo lang koper niet volledig heeft betaald.
10.8 De rechten van de koper als genoemd in artikel 10.5 en 10.6, alsmede iedere aansprakelijkheid van Isostuc, hoe dan ook genaamd en op welke grondslag dan ook, vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door Isostuc ter zake van de producten afgegeven garantie.
10.9 De koper dient Isostuc binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door Isostuc afgegeven garantie is ontdekt, dan wel door een zorgvuldig koper ontdekt had kannen worden, hij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.

11. Zekerheid:

11.1 Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de koper haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van Isostuc terstond genoegzaam en in de door Isostuc gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is Isostuc gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.
11.2 Indien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen direct opeisbaar.
11.3 Heeft Isostuc de zaken reeds verzonden voordat aan Isostuc omstandigheden blijken op grond waarvan Isostuc redelijke gronden heeft te vrezen dat de koper haar verplichtingen niet zal nakomen, dan kan zij er zich tegen verzetten dat de zaken aan de koper worden afgegeven, zelfs al heeft de koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door Isostuc. Isostuc dient de koper van deze opschorting op de hoogte te stellen en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de koper voldoende zekerheid stelt.

12. Aansprakelijkheid:

12.1 De aansprakelijkheid van Isostuc, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke zaken, zulks ter keuze van Isostuc en voor zover Isostuc in staat in om soortgelijke zaken te leveren.
12.2 Isostuc is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
12.3 In geval van levering van producten door Isostuc die zij van derden heeft gekocht, verstrekt Isostuc op deze producten slechts garantie indien en voor zover zij hiervoor een garantie van haar leveranciers verkrijgt.
12.4 Indien Isostuc door derden wordt aangesproken ter zake van schade vrijwaart de koper Isostuc voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden van Isostuc.
12.5 Isostuc is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Isostuc heeft voldaan.
12.6 Indien de koper Isostuc kan aanspreken op de door Isostuc afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop reparatie zal plaatsvinden, ter beoordeling van Isostuc.

13. Einde overeenkomst:

13.1 Isostuc kan de overeenkomst met de ko per ontbinden:
a. indien de tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt hetgeen onder meer het geval is indien de koper niet tijdig de prijs betaalt of ter zake niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
b. in geval de koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surseance van betaling wordt verleend;
c. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd;
d. in geval de koper niet voldoet aan een verzoek van Isostuc om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 10.
13.2 Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van één der afleveringen door Isostuc aan de koper, Isostuc een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan Isostuc, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.
13.3 Isostuc kan de koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door Isostuc geleden verlies of de gederfde winst.
13.4 In geval Isostuc de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen Isostuc uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

14. Overmacht:

14.1 In geval van overmacht is Isostuc gerechtigd de overeenkomst te annuleren of haar leveringsverplichting op te schorten.
14.2 In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In In aanvulling daarop geldt als overmacht stakingen van personeel bij Isostuc, tekort aan mankracht (ziekte) bij Isostuc, storingen in het verkeer / vervoerstremmingen, storingen in de productieproces van Isostuc door welke oorzaak dan ook, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers / onderaannemers van Isostuc, belemmerende of beperkende maatregelen van (binnenlandse of buitenlandse) overheden en invoer- en/of uitvoerverboden, bijzondere weersomstandigheden en natuurgeweld, molest en een pandemie en/of epidemie.

15. Intellectueel eigendom:

15.1 Alle door Isostuc vervaardigde tekeningen, berekeningen en alle overige documentatie blijft eigendom van Isostuc. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de daarop voorkomende constructies, constructievormen of details is niet toegestaan en leidt tot schadeplichtigheid jegens Isostuc. De koper is niet gerechtigd deze bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij Isostuc hiervoor schriftelijke toestemming geeft. Bij overtreding van dit artikel is de koper voor iedere overtreding een boete van € 5.000,00 aan Isostuc verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van Isostuc.
15.2 Indien en voor zover door Isostuc goederen worden geleverd voorzien van haar handelsmerk, berusten alle rechten met betrekking tot deze handelsmerken uitsluitend bij Isostuc en zal koper desgevraagd aan Isostuc alle medewerking verlenen om de merkenrechten van Isostuc onverkort ten behoeve van Isostuc te handhaven.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

16.1 Alle door Isostuc aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingende karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden. Voor zover van belang wordt toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2 Eventuele geschillen tussen Isostuc en koper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Isostuc. Indien de koper consument is heeft de koper evenwel tot een maand nadat Isostuc zich jegens hem op dit beding heeft beroepen, het recht de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.